INFORMACIÓ LEGAL ARAG COVID-19

A la pólissa de La Germandat incloem l’Assegurança Jurídica d’ARAG. Al seu blog podeu trobar consells molt interessants com els 10 punts claus que ens recomanen tenir en compte per a treballadors i empresaris devant del Covid-19:

Arran de l’aparició del Coronavirus (Covid-19), moltes empreses estan prenent mesures de prevenció que poden afectar el normal funcionament dels treballadors. T’expliquem els 10 punts clau que han de tenir en compte tant treballadors com empreses.

 1. Pla de Contingència

És recomanable que les empreses tinguin un pla de contingència, és a dir que disposin d’un protocol d’actuació amb l’objectiu de garantir la continuïtat del negoci i oferir, en la mesura del possible, els serveis essencials de la seva activitat. En aquest sentit, s’hauria de valorar si pel tipus d’activitat empresarial hi ha la possibilitat que tots o part dels empleats de l’empresa puguin treballar des de casa.

 1. Recomanacions per part de l’empresa

Les empreses han d’informar als seus treballadors sobre les recomanacions, consells mèdics, així com qualsevol altra indicació de les Autoritats Sanitàries i Governamentals. També, han d’adoptar les  mesures necessàries de protecció i higiene en el treball, coordinant-se, si el tenen, amb el departament de prevenció de riscos laborals.

 1. Informació a través d’organismes oficials

Resulta de molta utilitat la informació que es publica als webs del  Ministeri de Sanitat  i del Ministeri d’Afers Exteriors, doncs les seves pàgines oficials estan contínuament actualitzant-se segons evoluciona el Coronavirus. També es pot consultar la  guia que ha establert el Ministeri de Treball  sobre l’actuació en l’àmbit laboral.

 1. Empleats afectats

Si un treballador emmalaltís pel Coronavirus, es trobés en quarantena o en situació d’aïllament preventiu, haurà de tramitar la seva corresponent part de baixa mèdica  per justificar l’absència al seu lloc de treball. Aquesta situació d’incapacitat temporal es qualificarà com malaltia comuna i, per tant, el treballador passarà a cobrar la seva corresponent prestació. No obstant això, si l’empleat s’hagués contagiat a la feina o com a conseqüència d’un viatge de negocis, i això pugui demostrar-se, hi hauria la possibilitat de reclamar que la contingència es qualifiqui com a accident laboral i no com a malaltia comuna. És important aquesta distinció, ja que els empleats no cobren el mateix si la baixa mèdica és derivada d’una malaltia comuna que d’un accident laboral.

 1. Teletreball

Si un treballador és enviat al seu domicili per teletreballar, seguirà percebent el seu salari tot i absentar del seu lloc de treball. En aquest cas, el no acudir al seu centre de treball per desenvolupar la seva activitat està justificat, ja que l’empleat està complint les ordres i directrius de l’empresari per seguir prestant els seus serveis.

 1. No acudir a el lloc de treball per por de contagi

Si és el treballador el que decidís no acudir al seu lloc de treball per por a contagiar-se i aquest no disposés d’un comunicat de baixa mèdica, l’empresa podria sancionar disciplinàriament a l’empleat. No obstant això, cal tenir en compte que la mesura disciplinària, com qualsevol altra sanció disciplinària, ha de ser proporcional a la gravetat dels fets. Altrament, hi hauria la possibilitat de reclamar i impugnar la sanció que se li hagi aplicat per entendre desmesurada.

 1. Atur de l’activitat empresarial

Si com a conseqüència de la pandèmia, l’empresa es veiés obligada a aturar la seva activitat productiva, podria:

 • Suspendre els contractes de treball dels seus empleats
 • Reduir la jornada de treball

En tots dos supòsits, ha d’existir  negociació amb els representants dels treballadors  i fins i tot podria requerir també l’aprovació de l’Autoritat Laboral en els casos de força major.

Una dada important per tenir en compte en els dos casos referenciats és que, a més, l’empresa podria deixar de pagar els salaris dels seus treballadors durant el període de suspensió o la part proporcional de la reducció de jornada. De concórrer aquestes situacions, els treballadors afectats podrien sol·licitar la prestació de desocupació.

 1. Tancament de l’empresa

Si l’empresa  no pogués mantenir l’activitat i  es veiés obligada  “in extremis”  a tancar definitivament, es produiria l’extinció dels contractes de treball dels seus treballadors per causes de força major. Aquesta mesura de tancament, en cap cas, ha de ser imputable a l’empresa.

 1. Suspensió d’activitats laborals

L’empresa pot suspendre convencions, viatges de negocis, així com la participació en fires o congressos si tindran lloc en zones o països declarats de risc. El mateix passaria si és el treballador qui es nega a realitzar els desplaçaments a aquests llocs. En aquest últim cas, l’empresa no podrà obligar-ni tampoc sancionar disciplinàriament a efectuar aquests desplaçaments, ja que de fer-ho seria perfectament recurrible, per entendre una mesura desproporcionada.

10. Mesures Preventives

No oblidem que les empreses han de vetllar per la salut i seguretat dels seus empleats i, per això, han d’adoptar totes les mesures preventives necessàries per donar compliment a la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. Una situació com la que ens ocupa també a les empreses, ja que són les primeres a donar compliment a les mesures de seguretat i higiene per tal que els seus empleats no emmalalteixin i que la situació no arribi a influir negativament a l’activitat productiva i econòmica.

https://www.arag.es/blog/derecho-laboral/coronavirus-10-claves-a-tener-en-cuenta-en-el-trabajo/